15. Al-Hijr (Negeri Kaum Samud)


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang JAMINAN ALLAH SWT TERHADAP KEMURNIAN AL QUR’AN DAN KEJAYAAN ISLAM Ayat 1-15 1 Alif Lam Ra. (Surah) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) al-Qur’an yang memberi penjelasan. 2 Orang-orang yang kafir itu sering kali (nanti di akhirat) menginginkan, kiranya mereka dahulu…

14. Ibrahim (Nabi Ibrahim)


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang WAHYU ILAHI MENGHAPUS KEGELAPAN Ayat 1-21 Al-Qur’an menunjuki semua umat manusia ke jalan yang terang Ayat 1-3 1 Alif Lam Ra. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju…

010. Yunus (Nabi Yunus)


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang TANDA-TANDA KEBESARAN ALLAH SWT DALAM ALAM SEMESTA Ayat 1-109 Wahyu dan dasar-dasar kebenarannya Ayat 1-6 1 Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat al-Qur’an yang mengandung hikmah. 2 Patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa Kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka, “Berilah peringatan kepada manusia dan…

009.At-Taubah (Pengampunan)


Aku berlingdung kepada Allah dari (azab) neraka, dari kejahatan orang-orang kafir, dan dari kemurkaan Yang Maha Kuasa. Kemuliaan adalah milik Allah, rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman PENGUMUMAN TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN DAMAI DENGAN KAUM MUSYRIKIN Ayat 1-37 Orang Islam bebas dari tanggung jawab terhadap perjanjian dengan kaum musyrikin Ayat 1-4 1 (Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan daripada…

Al-A’raf (Tempat Tertinggi)


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang KEWAJIBAN MENGIKUTI WAHYU DAN AKIBAT MENANTANGNYAAyat 1-10 1 Alif Lam Mim Sad. 2 Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu (kepada orang kafir), dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman.…

An-Nisa’ (Wanita)


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang HUKUM KELUARGA Ayat 1-35 Kewajiban para wasi terhadap asuhannya dan orang yang dibawah perwaliannya Ayat 1-6 1 Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan…

Ali ‘Imran (Keluarga ‘Imran)


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang KEESAAN DAN KEKUASAAN ALLAH SWTAyat 1-32 Al-Qur’an dan kitab-kitab sebelumnya Ayat 1-9 1 Alif Lam Mim. 2 Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya. 3 Dia menurunkan al-Kitab (al-Qur’an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang…